Octet by Jun Nagao
Singapore Saxophone Symposium 2013
Nanyang Academy of Fine Arts
Amigo Saxophone Collective
Joshua Hyde, Wong Tak Chiu, Asagi ito, Leslie Wong, Xavier Larsson, Yoko Igarashi, Phil Pierick, Wu Wen Chin


Peninsula by Austin Yip
Singapore Saxophone Symposium 2014
Nanyang Academy of Fine Arts
Amigo Saxophone Collective
Pieter Pellens, Wong Tak Chiu, Leslie Wong, Melanie Larsson, Hugo Loi, Yoko Igarashi, Xavier Larsson, Tae Young Kim


The Dragon by Pui Shan Cheung
Amigo Saxophone Quartet in Hong Kong
Chinese University of Hong Kong
Amigo Saxophone Quartet
Joshua Hyde, Leslie Wong, Wu Wen Chin, Wong Tak Chiu


Tango Virtuoso by Thierry Escaich 
Singapore Saxophone Symposium 2011
Nanyang Academy of Fine Arts
Amigo Saxophone Quartet
Joshua Hyde, Leslie Wong, Wisuwat Pruksanich, Wong Tak Chiu

Make a Free Website with Yola.